Klauzula RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ernest Menzel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą   EM - NIERUCHOMOSCI ERNEST MENZEL z siedzibą w Szczecinie (70-364) przy ul. Jagiellońskiej 24/2, posiadający numer NIP:    8513211634 oraz numer REGON: 367845859 (dalej także jako: „ADO”, „Administrator” lub „Pośrednik”).

    W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: ernest@em-nieruchomosci.szczecin.pl lub na adres siedziby Administratora.

    ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:

    podejmowania działań na Państwa żądanie, np. w związku z wyrażonym zainteresowaniem określoną nieruchomością, udzielaniem informacji na temat określonej nieruchomości, obsługi zgłoszeń dokonanych przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon, prezentacją nieruchomości, działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy i związanymi z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    zapewnienia ciągłości komunikacji biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    dbania o wizerunek marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    realizacji przedmiotu umowy (w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy, wynajmu, zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji) – (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

    dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową - (art. 6 ust 1 lit. f RODO);

    przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);

    prowadzenia działań marketingowych oraz statystycznych Administratora,  samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    prowadzenia komunikacji i promocji na portalu Facebook w ramach fanpage Administratora, a także w celach statystycznych, za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, od momentu nawiązania relacji z klientem, w tym także przed zawarciem umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług  pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, takie dane przetwarzane na będą do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

    Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym zwłaszcza:

    upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania;

    naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, podmiotom (wyłącznie w przypadku uzyskania zgody na przekazanie danych osobowych);

    podmiotom, z których usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom, które są odrębnymi administratorami danych;

    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

    Ponadto, Państwa dane udostępniane są Facebook Ireland Limited (szczegółowa informacja poniżej).

    Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo:

    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

    wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy. W zakresie przetwarzania danych w ramach portalu Facebook, podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z fanpage Administratora.

    ADO nie stosuje zautomatyzowanego profilowania i przetwarzania danych.

    ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) z zastrzeżeniem  przepływu danych w ramach portalu Facebook (w celu zapoznania się z zasadami tego portalu, zobacz – www.facebook.com/about/privacy).

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

    Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

    Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

    Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach obejmuje:

    posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

    zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

    zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

    zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

    Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych obejmuje:

    posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

    zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

    Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

    Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest Irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO).

    Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.

    Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem